Leverings- en betalingsvoorwaarden:  AVORM-X   

AVORM-X is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaan is door of met materialen van AVORM-X  voor, tijdens of na een bezoek voor een workshop of aankoop. In geval van overmacht heeft AVORM-X het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. AVORM-X zal de opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden. Overmacht is: overlijden, brand, vervoer, werkstakingen, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

Workshop voor bedrijven:
-
AVORM-X brengt vooraf 50% van het totaalbedrag in rekening. Dit bedrag dient 14 dagen voor de workshop te zijn overgemaakt. Het resterend bedrag wordt na een workshop in rekening gebracht en dient binnen 3 weken nadien betaald te zijn. Indien dit niet gebeurd is, brengt AVORM-X 10% van het totaal bedrag extra in rekening.

Workshop voor particulieren:  
- Plaatsing voor deelname aan een workshop is pas definitief na betaling. De betaling moet minimaal twee weken voor de aanvang van de activiteit binnen zijn, graag onder vermelding van de naam en datum van de activiteit.

Annuleringen:  
Binnen twee weken voor de workshop vindt er bij annuleringen geen restitutie plaats van de reeds betaalde aanbetaling. 
Bij annulering voor twee weken aanvang van de workshop, vindt er 50% restitutie plaats van de aanbetaling. 

Bij onvoldoende aanmelding gaat een activiteit niet door en wordt het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd.